โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ชื่อโรงเรียน

บริเวณโรงเรียน                      

วันก่อตั้งโรงเรียน                   

วันเปิดทำการสอนครั้งแรก   

คติพจน์ประจำโรงเรียน      

ปรัชญาโรงเรียน                

สิชลคุณาธารวิทยา

รวมเนื้อที่จำนวน  105  ไร่                     

วันที่  22   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2517                 

วันที่  14   เดือนมิถุนายน      พ.ศ. 2517   

สุวิชาโน  ภวโหติ    “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ”              

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  กิจกรรมดี  มีวินัย               

คบเพลิงอยู่ในวงล้อมของจักร

“ คบเพลิง ” หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา

“ จักร ”      หมายถึง  ความคม  ความหมาย คือให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม

อักษรย่อโรงเรียน               ส.ธ.ว

สีประจำโรงเรียน                ขาว – เขียว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นตำเสา ภาคกลางเรียก ต้นกันเกรา

สถานที่ตั้ง        เลขที่  41  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        รหัสไปรษณีย์ 80120

สังกัด               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

สัญลักษณ์โรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

การเปิดโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยานี้ สืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ได้มีบุคคลคณะหนึ่ง   ประกอบด้วย นายเขียน   ฤทธิภักดี ครูใหญ่โรงเรียนวัดปัณณาราม   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นหัวหน้า     นายบุษย์  วิชัยกุล     กำนันตำบลทุ่งปรัง      อำเภอสิชล  นายนวน  จิตต์อารีย์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  และ นายย่อง  ศรีสุขสวัสดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลายทอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้ร่วมกันขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันปรับพื้นที่ป่าสงวนเลี้ยงสัตว์ของหมู่ที่ 5    ตำบล  ทุ่งปรัง อำเภอสิชล ตลอดจนได้จัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   จำนวน    3 ห้องเรียนจนแล้วเสร็จ   และสามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนได้

คณะผู้จัดตั้งโรงเรียน

นายเขียน ฤทธิภักดี

นายบุษย์ วิชัยกุล

นายนวน จิตต์อารีย์

นายย่อง ศรีสุขสวัสดิ์

คณะผู้ดำเนินการได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ     ขึ้นไปตามลำดับขั้น  โดยนายเขียน ฤทธิภักดี ได้ไปปรึกษากับ นายพ่วง  สุวรรณรัตน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ช่วยเป็นธุระในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในปีพุทธศักราช 2515 แต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบแน่ชัด กรมสามัญศึกษากลับไปเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่อำเภอขนอม ซึ่งเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอสิชล และในที่สุดก็ต้องยกอาคารชั่วคราว  3 ห้องเรียนนั้นให้กับโรงเรียนวัดปัณณาราม

นปีพุทธศักราช 2517   ด้วยความพยายามของคณะผู้ดำเนินการ    ทำให้กระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้นมี   นายอภัย   จันทวิมล       ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจอมพลถนอม  กิตติขจร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ในพื้นที่หมู่ที่  5  ตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อวันที่  22  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2517   ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

โดยมีที่มาจาก  ชื่อของอำเภอสิชล และชื่อของพระครูชลคุณาธารอดีตเจ้าคณะอำเภอสิชล  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ซึ่งขณะนั้นมีนายเริง  นากลอน     ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช        นายดุสิต  ทิพยมณฑา เป็นนายอำเภอสิชล  และนายสำรวย  เพชรมณีเป็นศึกษาธิการอำเภอสิชล


เป็นศึกษาธิการอำเภอสิชล โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสกนธ์  ไชยกาญจน์ ตำแหน่งครูโท โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  และเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้  และโรงเรียนได้เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517  ซึ่งในปีแรกของการเปิดโรงเรียน ได้จัดแบบสหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน   มีนักเรียนจำนวน 91 คน โดยได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย

พระครูชลคุณาธาร

กล่าวคือ

ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน

 นายสำราญ  พรหมณาเวช (กำนันตำลทุ่งปรัง แทน นายบุศย์  วิชัยกุล)ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียนโดยขอโต๊ะ ม้านั่งนักเรียน คนละ 1 ชุด  จำนวน 91  ชุด

             นายย่อง  ศรีสุขสวัสดิ์  (ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลายทอน ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดปัณณาราม) ได้เอื้อเฟื้อให้ใช้อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเดิมสร้างขึ้นเพื่อจะให้โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน

            นายเขียน ฤทธิภักดี  ได้มอบโต๊ะทำงานครู จำนวน 2 ชุด ราคา 1,100 บาท

            นายบวร  แสงแก้ว  เจ้าของโรงงานใยทอง มอบตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ราคา 1,200  บาท

ด้านบุคลากร   

ในระหว่างที่รอการบรรจุครู ได้ขอความช่วยเหลือจากอำเภอสิชล ขอครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยสอน จำนวน 1  คน คือ นายสุพจน์  ชุมวรฐายี ตำแหน่งครูตรี โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย และได้รับความอนุเคราะห์จาก  นายย่อง  ศรีสุขสวัสดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดปัณณาราม แบ่งเวลาสอนของครูมาช่วยสอน จำนวน 3 คน คือ นายภิญโญ  คงหอม นายสมพร  ไหมดี และนายพีระ  วิชัยกุล ต่อมาเมื่อวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งครูสอบบรรจุได้ จำนวน  3 คน คือ นายบุญเสริม  จันทร์เอียด นางสาวสุวนิตย์  จุลวัจน์ และนางสาวอัมพร  เฉลิมไทย มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน หลังจากนั้นโรงเรียนจึงส่งครูที่มาช่วยสอนคืนสังกัดเดิม และดำเนินการเรียนการสอนเป็นปกติตั้งแต่นั้นมา            ในปีการศึกษา  2518   ยังอาศัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดปัณณาราม      โดยนายสำราญ  พรหมณาเวช กำนันตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  ได้จัดหาไม้เพื่อต่อเติมห้องเรียนอีก  4  ห้องเรียนโดยต่อเติมจากอาคารเรียนชั่วคราวเดิม แต่ไม่แล้วเสร็จ ได้เฉพาะเสา  40  ต้น และเครื่องบนเท่านั่น

ในปีการศึกษา 2519  ยังอาศัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดปัณณาราม นายสกนธ์  ไชยกาญจน์

ตำแหน่ง ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการสภาตำบลทุ่งปรัง ขอเงินผัน จำนวน 70,000  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทำการต่อเติมอาคารชั่วคราวที่ค้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยแจ้งความประสงค์ว่าเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาใช้เป็นสถานที่เรียนจนกว่าจะมีห้องเรียนเป็นของตนเอง หลังจากนั้นจะยกอาคารเรียนนี้ให้โรงเรียนวัดปัณณารามใช้ต่อไป และคณะกรรมการสภาตำบลก็มีมติอนุมัติให้ ทำให้สามารถสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียนได้ในปีการศึกษานี้  และในปีนี้ทางโรงเรียนยังได้ขอความร่วมมือ และขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบเสาไม้กลม  มุงจาก จำนวน  5  ห้องเรียนขึ้นในบริเวณที่ดินของโรงเรียนเองด้วย  นอกจากนี้กรมสามัญศึกษา ยังได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก. 8  ห้องเรียน  บ้านพักครู 2 ชั้น  2  หลัง และห้องน้ำ/ห้องส้วม 1  หลัง  8  ที่นั่ง

            ในปีการศึกษา  2520  ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน มาดำเนินการเรียนการสอนในสถานที่ และบริเวณพื้นที่ของตนเองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่เดิม มีอาณาเขตติดต่อกับโรงเรียนวัดปัณณารามซึ่งเป็นสถานที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน และในปีเดียวกันนี้ กรมสามัญศึกษาได้สั่งการยุบโรงเรียนสิชล (ประถมศึกษาตอนปลาย) รวมกับโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2520  จึงทำให้มีห้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  16  ห้องเรียน    จำนวนนักเรียน  701   คน  ครู-อาจารย์ จำนวน  29  คน นักการภารโรง จำนวน  6   คน   หลังจากนั้นโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาก็มีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นมีอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวนครู-นักเรียน และลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้นตามลำดับ            ในปีการศึกษา 2537  นายวิญญู  ใจอารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการแสดงของคณะกายกรรมซินเกียง ในวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ สัมพันธ์  ทองสมัครเป็นประธานในพิธี เพื่อระดมทุนช่วยเหลือการศึกษาในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนโดยนายมาโนชญ์  วิชัยกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบเงินสนับสนุนในนามพรรคประชาธิปัตย์เป็นเงินทั้งสิ้น  500,000  บาท  (ห้าแสนบาท)    มีผู้มาชมการแสดงประมาณ 1,400  คน ทำให้โรงเรียนมีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

            ในปีการศึกษา 2540   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2540  เวลา 12.00 น. โดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ อาคารเรียน 2 และ ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ หลังจากนั้นเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารโบราณสถานเขาคา  ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสด็จกลับถึงโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเวลา 15.00 น.

            ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 15  เดือนกรกฏาคม   พ.ศ.  2549 โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยมและได้ชมเชยผลงานยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ /การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ /

 การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาไทยโดยเฉพาะด้านบทร้อยกรอง / การจัดกิจกรรมด้านศีลธรรมจริยธรรม / ห้องศิลปะ  และที่ยกย่องเป็นพิเศษ    คือ โครงการด้านหุ่นยนตร์ของสถานศึกษา  /  การพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์   และ การใช้ ICTกับโครงงานด้านวิทยาศาสตร์