บุคลากร

ทำเนียบบุคลากรครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ผู้บริหาร

นายสุนทร เพชรดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวัฒน์ เทธาชุมันต์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนและเลขานุการ

นายประพฤติ ชุมโรย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจิราพร อินทรทัศน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนันทพร อามิตร

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสลิล สุขแสน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุดมศรี บัวแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสารญา โต๊ะเด

ครู

นางพิมพ์ประไพ จันทร์กลับ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวิจิตรา บุญสำราญ

ครู

นายหยา ชายภักตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอรรทรรศน์ รัญจุล

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัจนา ปัจฉิม

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเกตุรวี ศรีชาย

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเอกพร ทองแท้

ครู

นางพรรณี ชัยฤกษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิธิวตี ทองแท้

ครูชำนาญการ

นางดุษฎี ชายภักตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวทิพย์พากร พรหมแก้ว

ครูชำนาญการ

นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่าง

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายปริญญา นุ่มน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนิคม กาญจนาพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอดิศักดิ์ บุญพิศ

ครูชำนาญการ

นางทิพวัลย์ นางนวล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุ หนูชนะจิตร

ครูชำนาญการ

นางโสพิน กาญจนาพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยะรัฐ อารมย์

ครู

นายทวัชชัย นางนวล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจ

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายณรงค์ศักดิ์ โรจนธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศุภฤกษ์ โรจนธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาธิยา นาคเป้า

ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเครือวัลย์ แก้วผ่อง

ครูชำนาญการ

นายจตุพล สุทธิพันธ์

ครู

นายศุภฤกษ์ โรจนธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ์ แก้วผ่อง

ครูชำนาญการ

นางหรรษภรณ์ ภู่พันธ์ตระกูล

ครูชำนาญการ

นางสาวจุฬารัตน์ ทองทรัพย์

ครู

นายไพศาล อังคณานนท์

ครูชำนาญการ

นางสุธีพร สมเขาใหญ่

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอรรณพ ยอแสงรัตน์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุรวุฒิ มานะจิตต์

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจุติพร ชาญณรงค์

ครูชำนาญการ

นายเชษฐา ชื่นบาน

ครูชำนาญการ

นายอรุณ ด้วงปาน

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกาญจนา พรหมคีรี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุภาพร ชมภูโคตร

ครู

นายจักร์พงค์ ดำเพ็ง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางบุญสรวง ธารพิศุทธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางช่อทิพย์ ใจแจ้ง

ครูชำนาญการ

นายโชคดี ใจแน่

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญ

ครูชำนาญการ

นางวนิดา เกลี้ยงอุบล

ครู

นางสาวณัฐมน โกเมศ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภรณ์พิมล นพรัตน์

ครู

นางสาวรุ่งทิพย์ อนันทกาญจน์

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวภรณ์พิมล นพรัตน์

ครู

นางชวนพิศ บุญเกิด

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนิชภัค พรหมคีรี

ครู

นางอารีย์ อุดมดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรวีนส์ ชมนิสัย

ครู

นางสาววันวิสา ชัยวิจิตร

ครู

นายคมเดช ทิมธรรม

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชูศรี รักษาพล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิเชียร นวมมุสิก

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิตกร แก้วสุข

ครู

นางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว

ครู

นางเกณิกา อินทวงศ์

ครู