งานประกันคุณภาพ
หัวหน้างาน

นางโสพิน กาญจนาพงศ์

หัวหน้า

นางสาวสุจารย์ ภู่เฉลิมศักดิ์

เจ้าหน้าที่

นางสาวทิพย์พากร พรหมแก้ว

เจ้าหน้าที่

นายปิยะรัฐ อารมย์

เจ้าหน้าที่

นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง

เจ้าหน้าที่

นางจารุ หนูชนะจิตร

เจ้าหน้าที่

นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจ

เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจับการบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลลากรของโรงเรียน ได้จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน