งานนโยบายและแผน
หัวหน้างาน

นายณรงค์ศักดิ์ โรจนธรรม

หัวหน้างาน

นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์

เจ้าหน้าที่

นายไสว ชีช้าง

เจ้าหน้าที่

นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง

เจ้าหน้าที่

นายโชคดี ใจแน่

เจ้าหน้าที่

นางหรรษภรณ์ ภู่พันธ์ตระกูล

เจ้าหน้าที่

นางอัจนา ปัจฉิม

เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและยุทศาสตร์ของโรงเรียน
2. รวบรวมข้อมูลของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
3. ติดตาม ควบคุม ดูแล การใช้เงินงบประมาณของโรงเรียน
4. ประเมินปฏิบัติตามงาน โครงการแผนปฏิบัติการ
5. ติดตาม และจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของโรงเรียน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย