กลุ่มบริหารวิชาการ

นางจิราพร อินทรทัศน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโชคดี ใจแน่

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางนิชภัค พรหมคีรี

หัวหน้างานกิจกรรมในเครื่องแบบ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

นางขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญ

หัวหน้างาน
แนะแนว

นางสาวอุดมศรี บัวแก้ว

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและ GPA

นายสุมิตร สำแดงสาร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตราฐานสากล และกระบวนการเรียนรู้

นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่าง

หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม และลดเวลาเรียน เพื่อมเวลารู้

นางบุญสรวง ธารพิศุทธ์

หัวหน้างานห้องสมุด

นางช่อทิพย์ ใจแจ้ง

หัวหน้างานวัดผล ประเมินและเทียบโอนผลการเรียน

นางดุษฎี ชายภักตร์

หัวหน้างานสำนักงานบริหาร
วิชาการ

นายจิตติชัย ตันติวิธิเวท

หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

นายปิยะรัฐ อารมย์

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน

นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์

หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์โรงเรียน

นายอดิศักดิ์ บุญพิศ

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวอรรทรรศน์ รัญจุล

หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน

นางโสพิน กาญจนาพงศ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอรรณพ ยอแสงรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุมิตร สำแดงสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นางนันทพร อามิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางชูศรี รักษาพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นายศุภฤกษ์ โรจนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอัจนา ปัจฉิม

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางชวนพิศ บุญเกิด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ