กลุ่มบริหารทั่วไป

นายประพฤติ ชุมโรย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุธีพร สมเขาใหญ่

หัวหน้างาน
อนามัย

นายจิตรกร แก้วสุข

หัวหน้างานบริการดนตรี นาฏศิลป์

นางเครือวัลย์ แก้วผ่อง

หัวหน้างานฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า

นางจิรารัตน์ ชัยฤกษ์

หัวหน้างานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค

นางนันทพร อามิตร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางอัจนา ปัจฉิม

หัวหน้างานตรวจสอบบัญชี

นางสาวฉวีวรรณ์ แก้วผ่อง

หัวหน้างาน
สำนักงาน

นายอรุณ ด้วงปาน

หัวหน้างานสร้างสัมพันธ์และบริการชุมชน

นายวิเชียร นวนมุสิก

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายนิคม กาญจนาพงศ์

หัวหน้างาน
สาธารณูปโภค

นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง

หัวหน้างานรวบรวมเกียรติประวัติ และหอเกียรติยศ