กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุวัฒน์ เมธาชุมันต์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุนันท์ แก้วผ่อง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณรงค์ศักดิ์ โรจนธรรม

หัวหน้างานนโยบาย แผนงาน และคำรับรอง

นางหรรษภรณ์ ภู่พันธ์ตระกูล

หัวหน้างานสำนักงาน

นายเอกพร ทองแท้

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสาธิยา นาคเป้า

หัวหน้างานสารบรรณ

นางพรรณี ชัยฤกษ์

หัวหน้างานจัดหาและจัดเก็บรายได้

นางสาวเกตุรวี แป๊ะหลง

หัวหน้างานงบประมาณการเงิน

กลุ่มบริหารบุคคล

นายสุวัฒน์ เมธาชุมันต์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐมน โกเมศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานสำนักงาน ,หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร ,
หัวหน้างานอัตรากำลังและวิจัย

นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง

หัวหน้างานข้อมูลทะเบียนประวัติครู

นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจ

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ

นางทิพวัลย์ นางนวล

หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน

นายอรรณพ ยอแสงรัตน์

หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียน