กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายประพฤติ ชุมโรย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจักร์พงค์ ดำเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสลิล สุขแสน

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

นายหยา ชายภักตร์

หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นางพิมพ์ประไพ จันทร์กลับ

หัวหน้างานสรุปบันทึกเวร
ประจำวัน

นางชูศรี รักษาพล

หัวหน้าระดับชั้น ม.4

นางจิรารัตน์ ชัยฤกษ์

หัวหน้าระดับชั้น
ม.1

นายไสว ชีช้าง

หัวหน้าระดับชั้น ม.5

นางสาวฉวีวรรณ์ แก้วผ่อง

หัวหน้าระดับชั้น
ม.2

นายอรุณ ด้วงปาน

หัวหน้าระดับชั้น ม.6