.ใบงานที่ 16

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี  มีวินัย
หน้าหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความเป็นมาของโปรแกรม
เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
และแถบเครื่องมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การออกแบบวัตถุทรงตัน
การตัดมุมที่มีลักษณะโค้งมน
การตัดมุมที่มีลักษณะเหลี่ยม
การเจาะวัตถุทรงตัน
การร่างชิ้นงานใหม่
การออกแบบวัตถุแบบผสม 
(อิฐบล็อก)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การออกแบบภาชนะรูปแจกัน
การออกแบบภาชนะรูปแก้ว
การออกแบบแกลลอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การออกแบบรูปทรงเกลียว
การออกแบข้องอและเจาะรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบวัตถุ
แบบสำเนาชิ้นงาน(เฟือง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การประกบชิ้นงาน
การออกแบบชิ้นงานบานพับ
การออกแบบกล่องและฝา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การออกแบบภาพฉาย

การออกแบบกล่องแบบฝาแบบบานพับ

         การออกแบบและประกอบกล่องแบบบานพับเป็นการประยุกต์คำสั่งในการออกแบบและเจาะวัตถุทรงตัน แล้วนำมาประกอบกัน การใช้เครื่องมือ Center Axes โดยฝากล่องสามารถเปิดปิดได้ในลักษณะบานพับ

    จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       สามารถออกแบบกล่องพร้อมฝาได้

2.       สามารถประกอบชิ้นส่วนกล่องกับฝาให้เปิด – ปิด แบบบานพับได้

     ขั้นตอนการออกแบบ

      1.   ออกแบบชิ้นสวนของตัวกล่องโดยการวาดเส้นแบบต่างๆ และตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

      2.  ออกแบบรูปให้เป็นวัตถุทรงตัน โดย เลือก แถบเครื่องมือ Feature เลือกคำสั่ง Extrude Profile และใสค่า
          ความหนาของวัตถุตามความเหมาะสม กด OK


 

      3.  Save ชิ้นงาน (ควรสร้าง Folder ในการ Save)

      4.  สร้างฝากล่องโดยใช้ชิ้นงานเดิม โดยการปรับค่าความหนาให้ลดลง โดยการคลิกที่ภาพให้เกิดปุ่มสีเขียว
         
 แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มสีเขียว เปลี่ยนค่าความหนา

      

      5.  คลิกเลือกคำสั่ง Update Document    เพื่อให้ปรับค่าความหนาวัตถุ

      6.  ใช้คำสั่ง Save Copy As... เพื่อบันทึกงานเป็นฝากล่อง ซึ่งจะได้ตัวกล่องกับฝากล่องที่มีความกว้าง และความยา
           
เท่ากัน แต่ความหนาไม่เท่ากัน
 

       
      7.   เจาะวัตถุ เป็นเป็นรูปกล่อง โดยใช้คำสั่ง  Shell Solids โดยเจาะด้านบนของตัวกล่อง และ Save งาน และด้านล่าง
            ของฝากล่อง และ
Save งาน ดังภาพ
 


      8.   เลือกเมนู  Assembly   เลือกคำสั่ง  Add Component    คลิกเลือกชิ้นงานแรกที่เป็นตัวกล่อง
     
9.   เคลื่อนย้าย ชิ้นงานลงด้านล่าง
     
10. เลือก เมนู   Assembly เลือกคำสั่ง  Fix Components  เพื่อล็อคไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวหลังจากประกบชิ้นงาน
      11. เลือก เมนู  Assembly  เลือกคำสั่ง  Add Component   คลิกเลือกชิ้นงานที่เป็นฝากล่อง
     
12. เลือกคำสั่ง Select Faces   เลือกด้านข้างของตัวกล่อง และ ฝากล่อง เพื่อเตรียมสั่งจัดตำน่งให้ตรงกัน

      13.   เมนู  Assembly  เลือกคำสั่ง  Align   จัดตำแหน่งด้านข้างให้เสมอกัน  
      14.   เลือกคำสั่ง  Select  Edges
      15.   คลิกเลือกเส้นขอบบนของชิ้นงานล่าง  กดแป้น Sheft  และคลิกเลือกเส้นขอบล่างของชิ้นงานบน

     

                   
      16.  เลือกเมนู Assembly  เลือกคำสั่ง Center Axes   เพื่อให้เส้นขอบทั้ง 2 ชิ้นติดกัน

 

                        

      17.  ใช้เมาส์ หรือปุ่มลูกศร หมุนชิ้นงานเพื่อให้สะดวกต่อการเปิดฝากล่อง                
      18.  เลือกเมนู Select Parts     คลิกเลือกฝากล่องที่ต้องการให้เคลื่อนไหวเปิดปิด โดยการขยับเมาส์ขึ้น-ลง


      19.  Save  ชิ้นงาและต้อง Save ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับอุปกรณ์ประกอบ

ตัวอย่างกล่องแบบอื่นๆ

กลับหน้าหลัก