ใบงานที่ 1

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี  มีวินัย
หน้าหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความเป็นมาของโปรแกรม
เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
และแถบเครื่องมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การออกแบบวัตถุทรงตัน
การตัดมุมที่มีลักษณะโค้งมน
การตัดมุมที่มีลักษณะเหลี่ยม
การเจาะวัตถุทรงตัน
การร่างชิ้นงานใหม่
การออกแบบวัตถุแบบผสม 
(อิฐบล็อก)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การออกแบบภาชนะรูปแจกัน
การออกแบบภาชนะรูปแก้ว
การออกแบบแกลลอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การออกแบบรูปทรงเกลียว
การออกแบข้องอและเจาะรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบวัตถุ
แบบสำเนาชิ้นงาน(เฟือง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การประกบชิ้นงาน
การออกแบบชิ้นงานบานพับ
การออกแบบกล่องและฝา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การออกแบบภาพฉาย
                ความเป็นมาของโปรแกรม

              โปรแกรม Pro/DESKTOP  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความสามารถใช้ในการออกแบบงานชนิด  3  มิติได้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       อธิบายความเป็นมาของโปรแกรม Pro/DESKTOP  ได้

2.       อธิบายความสามารถของโปรแกรม Pro/DESKTOP  ได้

3.       อธิบายถึงจุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP ได้

โปรแกรม Pro/DESKTOP คืออะไร

             Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง  ซึ่งการสร้างชิ้นงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น มิติเสมือนจริง  อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด  หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้นจะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และนักเทคโนโลยี  เป็นต้น

             โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้เหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เพียง 2-3 สัปดาห์ก็สามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สำหรับการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงานของนักเรียน  จะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง  ก็จัดสร้างชิ้นงานขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งนักเรียนสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ไปใช้และฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP เพิ่มขึ้น

โปรแกรม Pro/DESKTOP ทำอะไรได้บ้าง

              โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถใช้ฝึกทักษะและสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  เช่น

 1.      การออกแบบโครงร่างชิ้นงาน
 
2.      การทำรูปทรง  3 มิติ ต่าง ๆ 
 
3.      การออกแบบทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม
 
4.      การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 
5.      การออกแบบชิ้นงาน   Animation
 6.      การจัดทำภาพฉาย (Projection)
 ฯลฯ

โปรแกรม Pro/DESKTOP เข้ามาสู่วงการศึกษาประเทศไทยได้อย่างไร

          เมื่อปลายปีงบประมาณ  2546    บริษัท PTC  U.S.A.ได้ติดต่อมายังกระทรวงศึกษาธิการ   เพื่อมอบโปรแกรม Pro/DESKTOP พร้อมลิขสิทธิ์ใช้งานสำหรับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษา โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล 
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น)  เป็นผู้รับฟังการนำเสนอศักยภาพของโปรแกรม จากนั้นคณะเข้าพบ พณฯนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบโปรแกรมดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งมีวิทยากรชาวต่างประเทศ สาธิตการใช้โปรแกรมภายใต้การตรวจรับโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จากหน่วยงานต่าง ๆ

          โปรแกรม Pro/DESKTOP มี 2 ระดับ คือ โปรแกรมที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย   ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบโปรแกรม Pro/DESKTOP เพื่อการใช้งานฟรี  จำนวน  20 ชุด  สำหรับระดับมัธยมศึกษา โดยอนุญาตให้นักเรียนไทยทุกคนใช้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นถ้านำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

           ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่า โปรแกรม Pro/DESKTOP มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการเรียนรู้  เหมาะกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา น่าจะขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทั้งประเทศ    ผนวกกับขณะนี้  ทางโครงการโรงเรียนในฝันกำลังต้องการเครื่องมือในการผลิตสื่อใช้งาน  จึงเห็นพ้องกันว่าโปรแกรม Pro/DESKTOP   นี้  น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของโครงการโรงเรียนในฝัน  จึงได้จัดการฝึกอบรมนำร่องให้กับคณะศึกษานิเทศก์  และครู  จำนวน 38 คน  เพื่อทดลองใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP โดยมีวิทยากรชาวต่างประเทศ ให้การฝึกอบรม   
ก่อนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

    จุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP

              โปรแกรม  Pro/DESKTOP  ง่ายต่อการใช้งานพอสมควร และสามารถฝึกทักษะด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งผู้ใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP  ได้ศึกษาและฝึกทักษะให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ   ก็จะสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP ไปใช้ในการออกแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถแสดงภาพฉายของชิ้นงานให้ด้วย ซึ่งผู้สร้างชิ้นงานไม่ต้องเขียนภาพฉายอีก     นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบ Model ที่แสดงภาพการเคลื่อนไหว หรือลักษณะการใช้งานของModel  นั้น ๆ  ได้ด้วย       

 

กลับหน้าหลัก