ใบงานที่ 2

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี  มีวินัย
หน้าหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความเป็นมาของโปรแกรม
เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
และแถบเครื่องมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การออกแบบวัตถุทรงตัน
การตัดมุมที่มีลักษณะโค้งมน
การตัดมุมที่มีลักษณะเหลี่ยม
การเจาะวัตถุทรงตัน
การร่างชิ้นงานใหม่
การออกแบบวัตถุแบบผสม 
(อิฐบล็อก)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การออกแบบภาชนะรูปแจกัน
การออกแบบภาชนะรูปแก้ว
การออกแบบแกลลอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การออกแบบรูปทรงเกลียว
การออกแบข้องอและเจาะรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบวัตถุ
แบบสำเนาชิ้นงาน(เฟือง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การประกบชิ้นงาน
การออกแบบชิ้นงานบานพับ
การออกแบบกล่องและฝา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การออกแบบภาพฉาย

       เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมและแถบเครื่องมือ

          การใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP  ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ผู้เรียนต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

         จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       เรียกใช้โปรแกรม  Pro/DESKTOP  ได้

2.       ใช้แถบเครื่องมือมาตรฐานได้ (Standard  Toolbar)  ได้

3.       ใช้แถบเครื่องมือสร้างและปรับแต่งรูปทรง (Feature Toolbar) ได้

4.       ใช้แถบเครื่องมือมุมมอง (Views Toolbar) ได้

ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม

  • คลิกเลือกคำสั่ง Start ->Programs ->PTC ProDESKTOP 8.0

       

  • หรือเลือกที่แถบเครื่องมือ ที่ Desktop 

แถบเครื่องมือ


แถบเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญของโปรแกรม Pro/DESKTOP

หมายเลข 1   แถบเครื่องมือมาตรฐาน ( Standard Toolbar)
หมายเลข 2   ส่วนแสดงร่องรอยของการออกแบบชื้นงาน (Browser Pane)
หมายเลข 3   แถบเครื่องมือออกแบบ  (Design Toolbar)
หมายเลข 4   พื้นที่ทำงาน (workplane)
หมายเลข 5   แถบเครื่องมือมุมมอง (Views Toolbar)
หมายเลข 6   แถบเครื่องมือปรับแต่งรูปทรง (Features Toolbar)

แถบเครื่องมือสำคัญและคีย์ลัดที่ใช้ใน  Pro/DESKTOP   

Menu

Command

ความหมาย

Button

เส้น(Line) Straight ลากเส้นตรง

  Circle สร้างวงกลม

  Rectangle สร้างรูปสี่เหลี่ยม

  Ellipse สร้างรูปวงรี

  Arc สร้างเส้นโค้ง

  Spline สร้างเส้นโค้งอิสระ

  Delete Segment ลบเส้น

Constraint Dimension กำหนดขนาด

Parallel วางขนาน

  Perpendicular วางตั้งฉาก

Feature
 

Extrude Profile การสร้างความหนางานโดยการยืด

  Project Profile การตัดชิ้นงานโดยการยืด

  Revolve Profile การสร้างเนื้องานแบบหมุนรอบแกน

  Sweep > Sketch Path การสร้างเนื้องานตามแนวเส้นนำทาง

  Insert Holes เจาะรู

  Round Edges ทำเหลี่ยมให้มน

  Chamfer Edges ทำขอบเหลี่ยม

  Shell Solids ทำชุดผิวตามตามผนังงาน

  Update Design ปรับปรุงการแสดงผลหลังจากแก้ไข

Tools
 

Components Browser แสดงชื่อชิ้นงานที่ใช้

  Features Browser  แสดงร่องรอยการปรับแต่ง
  Workplanes Browser  การแสดงฐานของชิ้นงาน

Select

lines เลือกเส้น

  Constraint เลือกมุม

  Workplanes เลือก Workplanes

  Edges เลือกขอบ

  Faces เลือกพื้นผิว

  Features เลือก Features

 

Standard New Design สร้างชิ้นงานใหม่

  Open เปิดชิ้นงานเก่า
  Save บันทึกชิ้นงาน
  Print พิมพ์ชิ้นงาน
  Cut ตัด
  Copy คัดลอก
  Past วาง
  Delete ลบ
  Under ยกเลิกคำสั่งสุดท้าย
Views Wire Frame มุมมองแบบลายเส้น
  Transparent มุมมองแบบโปร่งใส
  Autoscale ปรับภาพให้เข้ากลางจอ
  Zoom In ปรับภาพให้ใกล้เข้ามา
  View Onto Workplane มุมมองแนวระนาบ
  Plane View มุมมองแนวราบ
  View Trimetric มุมมอง Trimetric
  View Isometric มุมมอง แบบสามมิติ
  Tumble หมุนภาพอัตโนมัติ

 พื้นที่ในการทำงาน(Workplane)

 

 Workplane คือ พื้นที่ทำงานในโปรแกรม
         ประกอบด้วย  
           ฐานล่าง (Base) 
           ฐานหน้า (Frontal)  
           ฐานข้าง (Lateral)

 

 

 

ฐานล่าง (Base)

ฐานหน้า (Frontal)

ฐานข้าง (Lateral)

ในทุก ๆ ฐาน จะต้องมี การเพิ่ม Sketch จึงจะ Design ภาพได้  
 ถ้าต้องการ Design ภาพในฐานใด ให้คลิก บนฐานนั้น ใน Browser Workplane ทางซ้ายมือด้านนของหน้าต่างโปรแกรม
เมื่อ ฐานนั้นถูกคลิก เส้นของ Wordplane จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
คลิกเมนู Workplane  -->  เลือก New Sketch   --->  โปรแกรมจะสร้าง Sketch1 ให้ ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อ  ตอบ OK
หลังจากนั้น สามารถ Design รูปทรงได้ตามต้องการ

 

 

 

กลับหน้าหลัก