..........โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 40  ม.5 ต.ทุ่งปรัง  อ.สิชล   จ.นครศรีธรรมราช  80120 โทรศัพท์ 0-7536-7523 โทรสาร 0-7536-7523 ต่อ 130
E-mail: sichonkunathan@hotmail.com